• Forside
  • Erhverv
  • Ny fiskefabrik ønskes opført med tanke i 26,5 meters højde
29 september, 2023 Erhverv

Ny fiskefabrik ønskes opført med tanke i 26,5 meters højde

Pelagia Danmark ønsker at etablere en ny fabrik og tankpark til produktion af fiskeensilage på adressen kattegatmolen 18 ude på den nye havneudvidelse.

Det er der naturligvis i sig selv ingen ben i, tværtimod er det altid godt med nye arbejdspladser til vores by.

Det potentielle problem ligger i at 2 ud af 14 tanke som påtænkes opført i tankparken ønskes opført i 26,5 meters højde, hvilket er markant højere end lokalplanen for området tillader.

Virksomheden vil modtage biomasse i form af fisk via skibe, samt fisk og afskær fra lokal fiskeforarbejdning fra lastbiler. Der forventes behandlet ca. 35.000 tons fisk og fiskeaffald årligt på anlægget.

Der ønskes opført produktion og administration med et samlet etageareal på ca. 700 m². Produktionsdelen opføres i op til 2 etager med en højde på ca. 12,5 m.
Administrationsdelen opføres i 2 etager med en højde på ca. 7,5 m. Tankene placeres på et grundareal på ca. 2.800 m². Der etableres i alt 14 tanke til produktionsprocessen.

Byggeriet er omfattet af lokalplan SKA.H.01.12.01, der er vedtaget i 2018. Lokalplanens § 5.2 angiver, at bygningshøjden ikke må overstige 18 m over færdigt
terræn. Dog kan enkelte bygningsdele, herunder losseanlæg, skorstene, master og lignende tillades i en større højde, hvis særlige hensyn til virksomhedens drift
nødvendiggør det. Der kan desuden inden for området etableres kraner med maksimal højde på 40 m. over færdigt terræn.

En eventuel dispensation kan i dette tilfælde først gives efter forudgående naboorientering. Projektet har derfor været i naboorientering ved omkringliggende ejendomme samt foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Skagen og Raabjerg Sogne. Der er ved naboorienteringen ikke indgået bemærkninger / indsigelser.

Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse til de 2 tanke, som ansøgt, med baggrund i at;

  • tanke i denne højde er funktionelt nødvendig i forhold til virksomhedens produktion.
  • tankene falder naturligt ind i eksisterende bebyggelse på havneområdet.
  • visualiseringer efterviser, at tankene kun i mindre grad vil være synlig fra den bagvedliggende bykerne, da den eksisterende og udbyggede erhvervshavn er beliggende herimellem.
  • tankenes volumen ikke afviger væsentligt fra eksisterende tanke og bygninger på havnen.

Byggeriet er placeret på havnens nye erhvervsområde, og der er tale om den første virksomhedsetablering på dette areal. Det er målet, at der på arealet inden for nærmeste fremtid vil komme flere virksomheder.

Da der er tale om et fjerntliggende erhvervsområde, foreslås det, at der i lignende sager – hvor naboorienteringen ikke giver anledning til væsentlige bemærkninger – gives bemyndigelse til, at administrationen fremadrettet kan træffe afgørelser herom.

Dispensationen vil have præcedens for fremtidige ansøgninger. Der lægges dermed op til, at der fremadrettet kan gives tilladelse til, at enkelte bygninger,
konstruktioner og bygningsdele, herunder losseanlæg, skorstene, master og lignende, kan tillades en højde på op til 26,5 m, hvor hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør det (jf. lokalplanens § 5.2).