• Forside
  • Nyheder
  • Teknisk udvalg står overfor beslutning om stor Indhegning nord for Skagen
23 september, 2021 Nyheder

Teknisk udvalg står overfor beslutning om stor Indhegning nord for Skagen

På mødet i Teknisk Udvalg på mandag, d. 27. september, er indhegningen af et 157 hektar stort areal på Skagen Odde på dagsordenen.

Efter dialogmøde med områdets lodsejere samt flere udskydninger af beslutningen forventes det at der tages endelig beslutning på mødet mandag.

Indhegningen er, som illustreret på kortet herunder, placeret fra Buttervej og ud til Skagen Odde naturcenter.

Det er planen at der skal gå op til 47 stude af racen Galloway i den store indhegning.

Hele projektet er statsstøttet og studene vil blive passet og tilset efter dyreværnlovens forskrifter. Dyrene vil desuden altid have adgang til nok foder, vand samt et tørt sted at ligge. Dyrene vil desuden blive tilset dagligt.

Formål med afgræsning

Grenen rummer flere sjældne plante- og dyrearter og en lang række trækfugle gør ophold her, inden de skal videre nordpå over åbent hav. Grenen er således et vigtigt naturareal både lokalt og internationalt. Frederikshavn Kommune er forpligtet til at sikre og forbedre biodiversiteten på arealet, fordi det er omfattet af Natura 2000. En fredningskendelse fra år 2005 gav lodsejerne erstatning for fredning, og gav kommunen plejepligt på arealet.

Formålet med afgræsning er at forbedre biodiversiteten og sikre områdets naturværdier for fremtiden. Naturværdierne på arealerne udfordres af øgede mængder af næringsstoffer, hvilket bevirker, at næringselskende og hurtigt-voksende græsser og nåletræer udkonkurrerer klitlandskabet. Resultatet bliver et ensartet og monotont græslandskab og senere mørk nåleskov, i stedet for et lysåbent klitlandskab med høj artsdiversitet og mange sjældne arter.

For at kunne fortsætte med at se på fugle og blomster, plukke bær og svampe, er det derfor nødvendigt at hindre tilgroning. Græssende kreaturer er den bedste løsning til at genoprette og sikre næringsstofbalancen. Samtidig holder de træer og buske nede, så arealet ikke springer i skov.