29 februar, 2024 Nyheder

Potentiel bombe under byens restaurationer

På mandag stimler politikerne i plan- og miljøudvalget i Frederikshavn Kommune atter sammen, og det er med et vitalt emne på dagsordenen for i særdeleshed Skagens restaurationer, men også turismen generelt.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjorde nemlig i slutningen af 2023, at kommunens restaurationsforskrift er omfattet af reglerne om miljøvurdering. Dermed skal kommunen, hvis restaurationsforskriften igen skal træde i kraft, foretage en miljøscreening, for at vurdere, om der bør udarbejdes en miljørapport med restaurationsforskriftens eventuelle ”Væsentlige Virkninger på Miljøet” (VVM).

Da restaurationsforskriften blev vedtaget tilbage i 2010, var der ikke praksis for at miljøscreene denne type planer hverken i Frederikshavn Kommune eller i andre kommuner. På baggrund af en indledende miljøscreening vurderer den kommunale administration, at restaurationsforskriften skal miljøvurderes, hvis den altså igen skal kunne træde i kraft.

Det skyldes bl.a., at restaurationsforskriften giver mulighed for 10 dispensationer pr. år pr. restaurant, hvor Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser på mellem 40 og 55 DB ikke skal overholdes.

Vi har researchet hvad 40 og 55 DB svarer til… 55 DB svarer til almindelig samtale i fx et åbent kontorlandskab, hvorimod 40 DB blot svarer til hvisken på 0,3 meters afstand.

Med et større antal restaurationer i kommunen giver det mulighed for dage med lydniveau over de vejledende grænser. Selvom mulighederne for dispensation i praksis ikke udnyttes af alle restaurationer, er det restaurationsforskriftens maksimale rammer, der skal miljøvurderes, hvilket vil sige ti dispensationer hos alle restaurationer i Skagen.

En miljørapport skal beskrive forventede virkninger af restaurationsforskriften på miljøet.

Miljøvurderingsloven fastlægger ikke i sig selv grænser for, hvad myndighederne kan beslutte af politiske, økonomiske eller andre grunde, men stiller alene krav til grundlaget for beslutningerne. Så uanset hvad miljørapporten måtte vise, kan restaurationsforskriften genvedtages, når blot der foreligger en rapport.

Gældende regler uden restaurationsforskrift

Uden en kommunal restaurationsforskrift gælder de generelle regler i miljøbeskyttelsesloven. Dermed kan der gives påbud om, at væsentlige støjgener skal
afhjælpes. Kan ulemperne ikke afhjælpes, kan kommunen nedlægge forbud imod virksomheden eller aktiviteten.

Gener fra musikarrangementer kan ifølge Frederikshavn Kommune afhjælpes ved at skrue ned eller slukke for musikken.

Restaurationsforskriften gav restaurationer mulighed for dispensation fra de generelle regler. Da restaurationsforskriften ikke længere er gældende, skal restaurationerne følge miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Skagen Festival og lignende arrangementer har ikke tidligere været omfattet af restaurationsforskriften. Eventuelle støjklager over festivaler og lignende
behandles efter miljøbeskyttelseslovens generelle regler.

Administrationen i Frederikshavn Kommune foreslår, at der ikke udarbejder en ekstern miljøvurdering/miljørapport af restaurationsforskriften og at den dermed dør.

Dermed skal alle Skagens restaurationer til at overholde de gængse støjgrænser, hvilket potentielt kan blive en stor bombe under restaurationerne og på sigt turismen her i Skagen – og i resten af Frederikshavn Kommune.