04 april, 2022 Nyheder

Kommunen og politiet stepper op i Skagen til sommer

Der er blandt andet en midlertidig døgnbemandet politistation på tegnebrættet når Teknisk udvalg, på deres møde i morgen, tirsdag d. 5. april behandler en ny handleplan for sommeren i Skagen.

De seneste år har somrene i Skagen været præget af stor aktivitet og mange mennesker.

For at sikre, at besøgende og beboere får en god oplevelse i Skagen i sommeren 2022 har Center for Teknik og Miljø i marts måned haft en dialog med en række aktører på området.

Vi skal alle være her

De seneste år har somrene i Skagen været præget af stor aktivitet og mange mennesker. Det er på mange måder positivt, men når så mange sommerglade mennesker er sammen, skal der tages hensyn, hvis alle skal have en god oplevelse.

For Frederikshavn Kommune er det vigtigt at både besøgende og beboerne i Skagen kan have en god og rolig sommer. For at dette kan opnås, skal rammerne være på plads. Det betyder, at Frederikshavn Kommune skal allokere ekstra ressourcer til området, ligesom restauratører, detailhandlerne, ferieboligudlejere m.fl. skal bidrage til at skabe den gode oplevelse.

Frederikshavns Kommune har derfor i løbet af foråret været i dialog med de forskellige grupper i erhvervslivet for at drøfte hvordan vi sammen kan skabe en sommer for alle i Skagen.

Udgangspunktet for disse drøftelser har været kommunens evaluering af sidste års oplevelser samt gældende forskrifter og lovgivning på området.

Politiet rykker ind i Skagen til sommer

Nordjyllands Politi opretter i sommerperioden en ”lokal politistation” i havnekontoret på Skagen Havn, hvor der vil være døgnbemanding. Politiet vil give støtte til havnens og kommunens medarbejdere som første prioritet i forbindelse med opretholdelse af ro og orden.

Man vil sørge for, at personalet som holder opsyn med havnen har et direkte telefonnummer til en eller flere af de betjente som er på vagt, så man umiddelbart kan
tilkalde assistance uden om alarmcentralen.

Endvidere er det aftalt, at Center for Teknik og Miljø sammen med Nordjyllands politi gennemfører en ”byvandring”, hvor både interessenter og repræsentanter for borgerne skal deltage.

Byvandringen ventes at finde sted senere i april måned. Her vil Kommunen, politiet, repræsentanter for borgerne og øvrige interessenter deltage. Herved kan de enkelte udfordringer som deltagerne oplever italesættes og aktørerne på området kan informere om tiltag på området.

Øvrige tiltag

Kommunen vil i forbindelse med byvandringen og sammen med politiet drøfte og vurdere hvordan man bedst sætter ind over for uønsket støj fra bl.a. sound bokse i det offentlige rum. I den forbindelse vil det blive vurderet i hvilket omfang skiltning kan hjælpe politiet i forhold til opretholdelse af den offentlige ro og orden.

  • Der afsættes ekstra ressourcer til renholdelse af midtbyen.
  • Der opstilles ekstra toiletter i højsæsonen.
  • De både, hvorfra der erfaringsmæssigt kommer mest støj, anvises fremover til udvalgte fjerntliggende pladser i højsæsonen. Kommunens regler for støj skal overholdes. Overtrædelse kan medføre øjeblikkelig udvisning af havnen.

Kontrollen af restauranter og cafeers overholdelse af restaurationsforskriftens fastholdes som fokuspunkt. Der rettes henvendelse til de relevante restauranter med et
brev, der ud over en generel orientering om restaurationsforskriftens bestemmelser igen vil fokusere på plombering af restauranternes lydanlæg og reglerne omkring
dispensationer.

Kommunen offentliggør fortsat, som tidligere år, arrangementerne på hjemmesiden således, at det bliver synligt for fx. naboer, hvornår der kan forventes støj og man dermed kan planlægge i forhold hertil.