28 november, 2021 Nyheder

Etablering af 7 lejligheder over Superbrugsen

På plan- og miljøudvalgets møde på tirsdag, d. 30. November er der en sag om 7 nye lejligheder ovenpå Superbrugsen her i Skagen på dagsordenen.

Det er Coop som søger principiel tilladelse til indretning af boliger på 1. og 2. sal ovenpå SuperBrugsen på Sct. Laurentii Vej  28 i Skagen.

1. sal har tidligere fungeret som  cafeteria, men benyttes nu til midlertidig oplag af materiel og som personalelokale. I tagetagen herover er 40 m² i dag udnyttelig og indrettet til erhverv. Ved det ansøgte projekt inddrages dette areal samt yderligere del af tagetagen til boligformål.

Der påbygges 3 nye indgangspartier  mod nord  ud over taget på SuperBrugsen og 5 nye frontkviste  mod syd  ud mod Sct. Laurentii Vej.

Projektet omfatter 5 nye 2-etages boliger og 2 boliger i én etage, som ønskes anvendt til udlejning til virksomhedens ansatte samt muligt salg til helårsbeboelse.

Adgangen til boligerne bliver over tag via eksisterende udvendig trappeadgang langs det gamle godsbanelegeme mod øst. Derudover etableres tagterrasse på en stor del af tagfladen for at imødekomme kravet til opholdsarealer til boligerne.

Gennemføres det ansøgte projekt, så stiger bebyggelsesprocenten fra ca. 118 til ca. 130 – hvilket er under grænsen på 150.

De 7 lejligheders visuelle udtryk

De 5 frontkviste ud mod Sct. Laurentii Vej  er trukket ca. 35 cm. frem fra facaden og gennemgående i  2 etager. Kvistene udføres med sadeltag, beklædt med tagpap, sorte vinduespartier samt ydervægge af sort træbeklædning. Den samlede længde af kvistene udgør ca. halvdelen af den samlede tagflade.

Med baggrund i kvistenes størrelse og omfang vurderes byggeriet  dermed  at komme til at fremtræde som byggeri i 3 etager. Over kvistene isættes bånd af ovenlys, for at give ekstra dagslysadgang i boligernes tagetage.
Vinduerne opfylder ikke lokalplanens krav  om max. størrelse.

Parkering kan blive et problem

Etablering af 7 nye boliger vil umiddelbart medføre et øget parkeringsbehov på 10 parkeringspladser, som der ikke er plads til på ejendommen. Ansøger foreslår dette løst ved indbetaling til den kommunale parkeringsfond, hvorefter Frederikshavn Kommunen inden for 5 år skal etablere de nødvendige parkeringspladser i nærområdet.

Det fremgår af parkeringsregulativet, at en imødekommelse heraf forudsætter, at der findes muligheder for etablering af de nævnte parkeringsanlæg, herunder at der forefindes eller er planlagt et eller flere fælles parkeringsanlæg, som kan opfylde ejendommens parkeringsbehov.

Jf.  Planlovens §19 kan kommunen dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper.

Udelukkende helårsbeboelse

Da anvendelsesbestemmelserne normalt er en del af en lokalplans principper, vil der ikke være mulighed for at godkende ferieboliger til udlejning til virksomhedens ansatte. Der kan dermed udelukkende  gives tilladelse til  nye boliger til helårsbeboelse.

I forhold til de angivne afvigelser fra lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens etageantal og ydre fremtræden, vil der retligt kunne gives dispensation, hvis ikke dispensationerne vurderes at være i strid med lokalplanens formålsbestemmelser.

Det væsentligste for sagens stillingtagen er således en principiel og indledende vurdering af, hvorvidt man ønsker at give tilladelse og dermed de nødvendige dispensationer til projektforslagets grundpræmisser holdt op mod forudsætningen i  lokalplanen  om  at beskytte kulturmiljøet og sikre kvalitet og æstetik i bymiljøet samt sikre, at ny og eksisterende bebyggelse fremtræder i harmoni  med den oprindelige byggeskik og bymæssige karakter.

En tilladelse/dispensation til projektforslagets grundforudsætninger vil betyde, at der skal arbejdes mere med de konkrete detailprojekteringer på ejendommen. Inden der kan arbejdes videre med en eventuel tilladelse/dispensation, skal ansøgningen således sendes i naboorientering iht.  Planlovens §20. I første omgang er det imidlertid den principielle stillingtagen til midtbyens udvikling og bymæssige fremtoning, der forelægges til behandling i plan- og miljøudvalget.

En tilladelse/dispensation til projektet vil være principiel og have afgørende præsedensvirkning for efterfølgende projektønsker i Skagen midtby.